Ενεπίγραφη στήλη αρχαίων χρόνων από την Τερπνή Σερρών

 

Ενεπίγραφη στήλη αρχαίων χρόνων από την Τερπνή Σερρών

ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΠΝΗ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Πηγή: Δημήτρης Κ. Σαμσάρης (Καθηγητής Ρωμαϊκής Ιστορίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης).

Τον Αύγουστο του 1979, κατά τή διάρκεια επιγραφικής ερευνάς στήν κοιλάδα του Στρυμόνα, είχα τήν τύχη νά βρω στήν Τερπνή Νιγρίτας μιά ένδιαφέρουσα ενεπίγραφη στήλη, πεταμένη στήν αυλή του Στ. Σταμούλη.

Τήν είχε βρει πρόσφατα ό ίδιος στήν τοποθεσία «Παλιόκαστρο» (5 χλμ. ΝΔ τής Τερπνής), καθώς όργωνε έκει τό χωράφι του. Ύστερα άπό συνεννόηση μέ τήν κ. Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη, έφορο αρχαιοτήτων ’Ανατολικής Μακεδονίας, φρόντισα καί μεταφέρθηκε ή στήλη στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών.

Στό «Παλιόκαστρο»Τερπνής πριν άπό άρκετά ακόμη χρόνια είχαμε εντοπίσει ίχνη αρχαίου τειχισμένου οικισμού. Έδώ μάλιστα είχαμε τοποθετήσει τό ρωμαϊκό σταθμό «Graero». ’Ανάμεσα πάλι στό «Παλιόκαστρο» καί τήν Τερπνή βρέθηκε ό γνωστός μακεδονικός τάφος, στον όποιο, σύμφωνα μέ τις έπιγραφές στους τοίχους, είχαν ταφεί δυό άδέλφια, ό Διοσκουρίδης ’Απολλοδώρου καί ό Τππώναξ ’Απολλοδώρου, μέλη οικογένειας πού ανήκε στήν τοπική αριστοκρατία. 

Τέλος, στήν Τερπνή είχε βρεθεί κατά τόν Α' παγκόσμιο πόλεμο καί μιά άλλη επιγραφή.

Ή ενεπίγραφη στήλη, πού βρέθηκε πρόσφατα, είναι άπό άσπρο μάρμαρο καλής ποιότητας. Δυστυχώς είναι σπασμένη σέ τρία κομμάτια. 

Τό σπάσιμο φαίνεται πώς είναι παλιό καί εξηγείται άπό τό γεγονός ότι ή στήλη είχε άποσπαστεΐ κατά τήν αρχαιότητα άπό τήν άρχική της θέση καί ξαναχρησιμοποιήθηκε κάπου άλλου. ’Από τή φθορά τής επιγραφής στο μέσο καί τή λείανση του μαρμάρου στο σημείο αυτό φαίνεται πώς ή στήλη είχε χρησιμοποιηθεί γιά πολύ καιρό σαν κατώφλι στήν είσοδο κάποιου κτηρίου. 

Γιά τελευταία πάντως φορά χρησιμοποιήθηκε σέ τάφο. Κι αυτό τό συμπεραίνει κανείς άπό τό δτι τό άλέτρι τήν έβγαλε άπό τό λόφο, όπου εκτεινόταν ή άρχαία νεκρόπολη. 

Πιθανώς νά τήν έσπασαν σέ τρία κομμάτια, όταν έπρόκειτο νά τή χρησιμοποιήσουν στον τάφο. Δυστυχώς τά δυο άπό τά σωζόμενα κομμάτια δέν είναι εντελώς άκέραια, ώστε νά μπορούν σήμερα νά συναρμολογηθοΰν με άκρίβεια.

"Αν κρίνει κανείς άπό τό σωζόμενο ύψος ... Περισσότερα για την ενεπίγραφη στήλη από την Τερπνή Σερρών θα βρείτε ΕΔΩ.

0/Post a Comment/Comments

Stay Conneted

ΦΙΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟ)

Comments

ΦΙΛΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΦΩΤΟ)